उपभाेक्ता समितिहरुका लागि याेजना कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न