शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना (ठेक्का नं. ४३,४४ र ४५ सम्मको)