सहकारीहरूबाट नविनतम सोच सहितका रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधारित योजना माग सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्बन्धी प्रदेश मन्त्रालयको सूचना ।।।

आर्थिक वर्ष: