सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना ( ठेक्का न‌ं. ३४-३८ सम्मको)