सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे सूचना ठेक्का न‌ं. 25-28

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे सूचना ठेक्का न‌ं. 21-22

दस्तावेज: 

बाेलपत्रपत्र सूचना ठेक्का न. 29 चिदिचाैर खेल मैदान निर्माण

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बाेलपत्र/ दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना ठेक्का नं. २३ -२८ सम्म

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना (ठेक्का नंं. 20 -22)

दस्तावेज: 

Pages