सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी बाेलपत्र सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ३९ देखि ४२ सम्म)

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ३४ देखि ३८ सम्म)

दस्तावेज: 

बाेलपत्रपत्र सम्बन्धी सूचना ठेक्का न. 32 र 33

दस्तावेज: 

खुल्ला दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतीकाे लागि छनाैट भएकाे सूचना ठेक्का नं. २३ र २४

दस्तावेज: 

Pages