सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बाेलपत्रपत्र सूचना ठेक्का न. 29 चिदिचाैर खेल मैदान निर्माण

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बाेलपत्र/ दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना ठेक्का नं. २३ -२८ सम्म

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना (ठेक्का नंं. 20 -22)

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे सूचना ठेक्का न‌ं. 16, 17 र 18

दस्तावेज: 

बाेलपत्र स्विकृतकाे लागि छनाैट भएकाे सूचना

दस्तावेज: 

Pages