भु.न.पा. मा एकिकृत शहरी विकास योजना (IUPD) तयारी सम्बन्धि अभिमुखीकरण तथा दुरदृस्टी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न !