सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्विकृतको लागि छनौट भएको बारे !

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ४४,५१,५५र ५६)

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना (ठेक्का नं. ४५,४९,५०,५२,५३)

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृतीको लागि छनौट भएको सूचना (ठेक्का नं.४६,४७,४८)

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ४३ )

दस्तावेज: 

Pages