सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. २४,२५,२६,२७,२८,२९ र ३२)

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भएको सूचना !!

बोलपत्र स्विकृतको लागि छनौट भएको बारे !

बोलपत्र स्विकृतको लागि छनौट भएको बारे !

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ४४,५१,५५र ५६)

दस्तावेज: 

Pages