FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे नं ५४ देखि ६१ ७८-७९ 2022-03-21 सूचना तथा समाचार
दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी दोस्रो सूचना ठे नं ३० ३१ ३३ ४१ र ४५ ७८-७९ 2022-03-20 सूचना तथा समाचार
लिखित परिक्षा हुने सम्बन्धी सूचना । ७८-७९ 2022-03-13 सूचना तथा समाचार
दरभाउ पत्र स्वीकृतीका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ३६ ३७ ३८ ७८-७९ 2022-03-10 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्ब्नधी सूचना २४ २७ ४२ ४३ ४४ ७८-७९ 2022-03-10 सूचना तथा समाचार
व्यवसायिक कागति खेति विस्तार कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धी (दोस्रो सूचना) ७८-७९ 2022-03-09 सूचना तथा समाचार
ठेक्का सम्झौता गर्न आउने बारे। ७८-७९ 2022-03-04 सूचना तथा समाचार
ठेक्का सम्झौता गर्न आउने बारे ७८-७९ 2022-03-04 सूचना तथा समाचार
ठेक्का सम्झौता गर्न आउने बारे ७८-७९ 2022-03-04 सूचना तथा समाचार
साना व्यवसायिक कृर्षि उत्पादन केन्द्र उत्पादन केन्द्र पकेट संचालन प्रस्ताव आव्हान ७८-७९ 2022-03-02 सूचना तथा समाचार

Pages